• Phone+359 2 971 62 40
  • Emailrbg@rbg.bg
  • AddressСофия 1517, бул.Владимир Вазов 40, ет.4
  • Open Hours09:00 - 17:00
  • Phone+359 2 971 62 40
  • Emailrbg@rbg.bg
  • AddressСофия 1517, бул.Владимир Вазов 40, ет.4
  • Open Hours09:00 - 17:00

Общи условия

rbg_color web 03.jpg

ОБЩИ  УСЛОВИЯ  ЗА  ПРОДАЖБА  НА  СТОКИ

От склад на РИВАГИПС БГ ЕООД

1. ПРОДАВАЧЪТ продава и доставя на КУПУВАЧА, а КУПУВАЧЪТ купува стоки, определени по вид, качество, опаковка, продажна цена, цена за транспорт, така както същите са описани в СКЛАДОВАТА РАЗПИСКА;

2. При изпратена заявка от КУПУВАЧА за покупка на определени стоки от склад на ПРОДАВАЧА следва в заявката и потвърждението към нея да е уточнена датата  на приемане и предаване на стоката и пристигане на транспортното средство на  КУПУВАЧА в съответния склад;

3. В случай на ненавременно транспортирана стока, заявена, но неплатена от КУПУВАЧА, ПРОДАВАЧЪТ има право да я продаде на трети лица след датата, на която е следвало стоката да бъде транспортирана от склада на  ПРОДАВАЧА;

4. В момента на приемане на стоките, представителят на КУПУВАЧА следва да представи  документ за самоличност;

5. ПРОДАВАЧЪТ може да извърши доставката на стоки до обект на КУПУВАЧА  с автомобилен или железопътен транспорт, въз основа на заявката на КУПУВАЧА;

6. В случай, че се налага да се наеме превозвач, за да бъде извършена експедицията, ПРОДАВАЧЪТ избира превозвача;

7. В случай, че КУПУВАЧЪТ откаже да приеме заявените и доставени стоки, ПРОДАВАЧЪТ има право да иска от КУПУВАЧА направените разходи за транспорт, както и неустойка в размер на 20% от стойността на заявените стоки. В този случай шофьорът, представляващ ПРОДАВАЧА или изрично упълномощеното за това лице, са длъжни да съставят съответния протокол.

8. В случай, че КУПУВАЧЪТ промени мястото на доставка, след като стоките вече са натоварени и експедирани по първоначалния маршрут, той е длъжен да поеме за своя сметка допълнителните разходи за транспорт.

9. В случай на продажба на стоки от склад на ПРОДАВАЧА, количественото и качественото примане на стоките се извършва в момента на натоварване на стоките, за което се съставя двустранен приемо – предавателен протокол под формата на СКЛАДОВА РАЗПИСКА, подписан от упълномощени представители на двете страни;

10. В случай, че стоките се доставят в обект на КУПУВАЧА, количественото и качественото приемане на стоките се извършва в момента на разтоварването. В този случай водача на МПС действа като представител на ПРОДАВАЧА и подписва приемо – предавателен протокол.

Водачът на МПС не участва при разтоварване на стоката.

11. Собствеността върху стоките преминава върху КУПУВАЧА в момента на плащане на цената, като риска от повреждането и/или погиването на стоките преминава върху КУПУВАЧА от момента на натоварването им и съставянето на приемо – предавателен протокол (СКЛАДОВА РАЗПИСКА);

12. ПРОДАВАЧЪТ гарантира, че продаваната стока няма явни или скрити дефекти, произтичащи от дизайна, материалите или изработката при нормална употреба;

13. ПРОДАВАЧЪТ  не носи отговорност за недостатъци, възникнали в резултат на неправилното използване на продуктите или каквато и да било употреба в разрез с изискванията на приложимите строителни стандарти;

14.  Закупена стока, веднъж изнесена от склада на ПРОДАВАЧА, не се заменя, освен в случаите по чл.19 от тези Общи условия;

15.КУПУВАЧЪТ има право на рекламации по повод количеството и качеството на доставяните стоки;

16. Количествени рекламации КУПУВАЧЪТ предявява в момента на приемането на стоките;

17. В случай на явни дефекти на стоките, установени към момента на предаването им на КУПУВАЧА от склад на ПРОДАВАЧА, същите се заменят на момента;

18. В случай на явни дефекти на стоките, установени към момента на доставката, се съставя рекламационен протокол, в който се посочва количеството стоки, съдържащи дефект и вида на дефекта. Дефектите се отразяват и в транспортните документи;

19. В случай на признаване на рекламацията за недобро качество на стоките ПРОДАВАЧЪТ се задължава да намали цената на дефектните стоки или да я замени. Всички стоки от една експедиция, за които има рекламация, трябва да се съхраняват заедно в склад на КУПУВАЧА в оригинална опаковка до вземане на решение дали рекламацията се потвърждава. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да уведоми КУПУВАЧА за решението дали рекламацията се потвърждава в 14 дневен срок от получаването й;

20. В случай, че доставените стоки или стоките, предназначени за натоварване в склад на  ПРОДАВАЧА не съответстват на стоките по заявка или на стоките, посочени в транспортните документи, във фактурата или по вид или количество на отделни артикули, КУПУВАЧЪТ има право по свое усмотрение:

–       да приеме стоките като декларира действително получени количества и видове стоки, при което се извършва преизчисление на цената, заедно с ПРОДАВАЧА, така че същата да съответсва на доставеното;

–       да откаже да приеме стоките и да задължи ПРОДАВАЧА да достави липсващите стоки в подходящи срокове;

21. ПРОДАВАЧЪТ има право едностранно да изменя цената в ценовата листа без предизвестие;

Миглена Въжарова-ИВАНОВА
Управител
Ривагипс БГ ЕООД

Print Friendly, PDF & Email
Facebook
Rivagips

FREE
VIEW